Antagningspoäng för IT-design programmet, Programvarudesign vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68922

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.98 14.81 0.65 0.00
Urval 2 12.05 14.81 0.50
För höstterminen år 2014 hade IT-design programmet, Programvarudesign vid Karlstads universitet antagningspoängen 13.98 i urvalsgrupp BI, 14.81 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

114

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

17

Under HT2014 sökte 114 personer till IT-design programmet, Programvarudesign vid Karlstads universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 18 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 15 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad